استثنائات بیمه آتش سوزی

استثنائات بیمه آتش سوزی به همراه جدول اموال و خطرات خارج از پوشش

فهرست مطالب:

همه پوشش‌های بیمه‌ای، استثنائاتی در خود دارند؛ بیمه آتش سوزی نیز از این قاعده مستثنا نیست. در شرایط عمومی بیمه آتش سوزی ایران، استثنائات بیمه آتش سوزی تحت موادی ذکرشده است. در ادامه استثنائات بیمه آتش سوزی را به زبان ساده خوانده و جدول جداگانه اموال و خطراتی که در این استثنائات هستند را خواهید دید.

استثنائات بیمه آتش سوزی

شرایط عمومی بیمه آتش سوزی که مبنای تمام قراردادهای بیمه‌های آتش سوزی است و به تصویب بیمه مرکزی رسیده است، شامل ۳۴ ماده است که مواد ۳۰ تا ۳۴ آن مربوط به استثنائات بیمه آتش سوزی است.

این پنج ماده، پوشش‌های بیمه آتش سوزی را در مورد اموال خاص، خسارات ناشی شرایط سیاسی خاص کشور، خسارات ناشی از حوادث و بلایای طبیعی، هزینه‌های خاص ناشی از خسارات، خسارات ناشی از انواع انفجار و خسارات به موتورها و ماشین‌آلات برقی بر اثر اتفاقات خاص استثناء کرده است.

در ادامه هریک از این استثناءها را به‌صورت مشروح و در جدول‌های جداگانه می‌خوانید.

بیشتر بدانید : پوشش تبعی و خطرات تبعی در بیمه آتش سوزی

اموال

مطابق با ماده ۳۰ شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید و سنگ‌های قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی، مسکوکات و پول، اوراق بهادار و اسناد تحت پوشش بیمه آتش سوزی نخواهد بود، مگر اینکه در قرارداد خلاف آن قید شود.

در جدول زیر اموال استثناء شده از پوشش‌های بیمه آتش سوزی آمده است.

اموال استثناء شده از پوشش‌های بیمه آتش سوزی
۱فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید و سنگ‌های قیمتی سوار نشده
۲هرگونه اسناد و نسخ خطی
۳مسکوکات و پول
۴اوراق بهادار و اسناد

شرایط خاص سیاسی خسارت‌بار

در ماده ۳۱ شرایط عمومی بیمه آتش سوزی زیر فصل استثنائات، برخی شرایط سیاسی خاص کشور ذکرشده است که خسارات ناشی از آن تحت پوشش بیمه آتش سوزی نخواهد بود، مگر آنکه در قرارداد طور دیگری آورده شود.

این شرایط خاص شامل انقلاب، اعتصاب و قیام، اغتشاشات داخلی و آشوب و بلوا، کودتا، جنگ و جنگ داخلی و اقدام‌های احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی. جدول زیر به شکل ساده‌تر این استثنائات را آورده است.

شرایط خاص سیاسی خسارت‌بار استثناء شده از پوشش‌های بیمه آتش سوزی
۱انقلاب، اعتصاب و قیام
۲اغتشاشات داخلی و آشوب و بلوا
۳کودتا
۴جنگ و جنگ داخلی
۵اقدام‌های احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی

حوادث و بلایای طبیعی خسارت‌بار

در بخش دیگری از ماده ۳۱ فصل استثنائات بیمه آتش سوزی، برخی از حوادث طبیعی ذکر شده‌اند که خسارات ناشی از آن از پوشش بیمه آتش سوزی استثناء شده‌اند. البته بیمه‌گذار می‌تواند در قرارداد خود آن‌ها را نیز به پوشش‌های بیمه‌ای خود اضافه کند.

این حوادث عبارت هستند از؛  سیل و طغیان رودخانه‌ها، زمین‌لرزه و آتش‌فشان، ریزش زمین، حریق تحت‌الارضی و آفات سماوی. همین استثنائات را در جدول زیر نیز مشاهده می‌کنید.

حوادث و بلایای طبیعی خسارت‌بار استثناء شده از پوشش‌های بیمه آتش سوزی
۱سیل و طغیان رودخانه‌ها
۲زمین‌لرزه و آتش‌فشان
۳ریزش زمین
۴حریق تحت‌الارضی
۵آفات سماوی

هزینه‌های خاص ناشی از خسارات آتش سوزی

برخی از هزینه‌های ناشی از آتش سوزی از پوشش بیمه آتش سوزی استثناء شده‌اند که در ماده ۳۰ به آن‌ها اشاره شده است. این هزینه‌ها شامل هزینه بازسازی نقشه، هزینه جمع‌آوری مجدد اطلاعات و هزینه تنظیم دفاتر بازرگانی است. البته در قرارداد می‌توان این پوشش‌ها را به بیمه‌نامه اضافه کرد.

در جدول زیر همین هزینه‌ها را می‌بینید.

هزینه‌های خاص ناشی از خسارات آتش سوزی استثناء شده از پوشش‌های بیمه آتش سوزی
۱هزینه بازسازی نقشه
۲هزینه جمع‌آوری مجدد اطلاعات
۳هزینه تنظیم دفاتر بازرگانی

خسارات ناشی از انواع انفجار

بخشی از ماده ۳۱ استثنائات بیمه آتش سوزی، اختصاص داد به انواع خاصی از انفجار که خسارات ناشی از آن تحت پوشش بیمه آتش سوزی نخواهد بود، مگر اینکه خلاف آن در قرارداد ذکر شود. این انفجارها شامل انفجار مواد منفجره مانند دینامیت، تی ان تی و باروت و فعل‌وانفعالات هسته‌ای است. جدول زیر مبین این استثنائات است.

انفجارهای خسارت‌بار استثناء شده از پوشش‌های بیمه آتش سوزی
۱انفجار مواد منفجره مانند دینامیت، تی ان تی و باروت
۲فعل‌وانفعالات هسته‌ای

اتفاقات خسارت‌بار به موتورها و ماشین‌آلات برقی

ماده ۳۲ شرایط عمومی بیمه آتش سوزی به خسارات وارده به موتورها و ماشین‌آلات برقی را که ناشی از برخی اتفاقات است از پوشش‌های بیمه آتش سوزی استثناء کرده است. این اتفاقات بدین شرح است؛ اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق، پاره شدن هادی، جرقه زدن، بار زیاد، عدم‌کفایت عایق‌بندی و امواج برقی ناشی از این اتفاقات.

در جدول زیر این اتفاقات را می‌خوانید.

اتفاقات خسارت‌بار به موتورها و ماشین‌آلات برقی استثناء شده از پوشش‌های بیمه آتش سوزی
۱اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق
۲پاره شدن هادی
۳جرقه زدن
۴بار زیاد
۵عدم‌کفایت عایق‌بندی
۶امواج برقی ناشی از این اتفاقات

دیگر موارد استثناء شده

مواد ۳۳ و ۳۴ استثنائات بیمه آتش سوزی موارد خاصی را مطرح کرده است که از پوشش‌های بیمه آتش سوزی خارج است، مگر اینکه در بیمه‌نامه آمده باشد. در این مواد یکی خسارت وارد بر ظروف تحت‌فشار صنعتی که ناشی از انفجار خود آن‌هاست از پوشش بیمه‌ای استثناء شده است و در دیگری خسارت وارد بر مورد بیمه در محدوده آتش کنترل‌شده استثناء شده است.

متن کامل مواد استثنائات بیمه آتش سوزی

ماده ۳۰-مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگ‌های قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، جمع‌آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه‌نامه پوشش ندارد مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۳۱- تحقق خطرات موضوع این بیمه‌نامه چنانچه ناشی از هر یک از حوادث و وقایع زیر باشد، تحت پوشش این بیمه‌نامه نخواهد بود، مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد:

جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب کودتا، اغتشاشات داخلی یا اقدام‌های احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.

 زمین‌لرزه، آتش‌فشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانه‌ها، حریق تحت‌الارضی و یا آفات سماوی.

 انفجار مواد منفجره مانند دینامیت، تی ان تی و باروت.

فعل‌وانفعالات هسته‌ای.

ماده ۳۲-خسارت وارد به موتورها و ماشین‌های برقی درنتیجه اتفاقات زیر که در داخل موتورها و ماشین‌های مزبور به وقوع بپیوندد به هر علت مورد پوشش این بیمه‌نامه نمی‌باشد. اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق، پاره شدن هادی، جرقه زدن، امواج برقی ناشی از این اتفاقات، بار زیاد و یا عدم‌کفایت عایق‌بندی. لکن خساراتی که درنتیجه اتفاقات مذکور در سایر قسمت‌های مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود.

ماده ۳۳-خسارت وارد به ظروف تحت‌فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این بیمه‌نامه نمی‌باشد. لکن خسارتی که درنتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمت‌های مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود.

ماده ۳۴- خسارت وارد به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل‌شده تحت پوشش این بیمه‌نامه نخواهد بود.

در صورت مشکل در وصول خسارت چه باید کرد؟

مواردی که تحت عنوان استثنائات بیمه آتش سوزی خواندید، صرفاً در شرایط عمومی آن آمده است. درصورتی‌که در قرارداد و بیمه‌نامه طور دیگری ذکر شود، این استثنائات ملغی می‌شوند. درعین‌حال، بیان کلی استثنائات، مسئله وصول خسارت از بیمه آتش سوزی را پیچیده و غامض کرده است.

بنا به دلایلی که گفته شد، هنگام بُروز خسارت‌های کلان، برای وصول غرامت باید به یک وکیل بیمه آتش سوزی مراجعه کرد. کوچک‌ترین غفلت پس از بُروز حادثه، بهانه به دست شرکت بیمه داده و ممکن است شما را از وصول بخش بزرگی از غرامت بازدارد.

گروه وکلای حقوقی سوبارش، با داشتن سال‌ها تجربه در عرصه وصول غرامت بیمه‌های آتش سوزی، یکی از تخصصی‌ترین مراکز از این حیث است. درصورتی‌که کارخانه یا کسب‌وکار شما دچار آتش سوزی شده است و به دنبال وصول غرامت خود هستید، پیش از هر کاری با سوبارش تماس بگیرید تا از وصول ۱۰۰ درصدی غرامت خود مطمئن شوید.

۴.۵از۵ (۴ رای)
همین الان از راههای ارتباطی زیر سوالت رو از کارشناس سوبارش بپرس:
یادداشت‌هایی در همین باره:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *